Alumni List

Showing 1-20 of 1,532 items.
#NameBatchEmail IDView Profile
  
1(not set)(not set)
2(not set)
3Gopal Krushna Das0000
4Kedar Nath Sharma0000
5Ahmed Abdullah Jawaid1971
6Akshaya Kumar Coudhury1971
7Bidyadhar Pradhan1971
8Bimal Chandra Sahu1971bimalchsahu@rediffmail.com
9Bishnu Charan Behera1971
10Buyyula Chitti Babu1971
11Gangadhar Sahoo1971gangadhar.sahoo@rediffmail.com
12Gobinda Chandra Panda1971
13Gopinath  Hota1971
14Haramohan Biswal1971
15Jagannath Sahoo1971
16Kartikeswar Sahoo1971kartikeswarsahoo@gmail.com
17Kishore Chandra Behera1971
18Madhusudan Misra1971
19Manjit Kumar Mishra1971mkmishra@iastate.edu
20Narayan Sahoo1971narayansahoo65@yahoo.in

Back